FB

Regulamin
Konkursu

Regulamin w pigułce

W Konkursie mogą wziać udział:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe znajdujące się w miejscowościach liczących mniej niż 20 000 mieszkańców.
 • Uczniowie powyższych szkół, którzy w chwili rejestracji w konkursie uczęszczają do klas 4-8.

Nie, udział w konkursie nie jest odpłatny, a uczestnictwo jest dobrowolne.

By wziąć udział w Koloratorium, szkoła powinna skutecznie zarejestrować się w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Przed wypełnieniem formularza należy przygotować skan zgody na uczestnictwo szkoły w konkursie (zgoda musi zostać podpisana przez dyrektora szkoły i być opatrzona imienną pieczątką).

Po wysłaniu danych przez formularz należy potwierdzić rejestrację klikając link potwierdzający wysłany na podany w rejestracji adres email. Zalogowanie się na stronie będzie możliwe po zakończeniu przez szkołę procesu rejestracji (zatwierdzenie szkoły przez organizatora jako uczestnika konkursu) co zostanie potwierdzone mailem informacyjnym. Po zalogowaniu na swoim koncie na stronie konkursowej szkoła może uzupełnić profil, na którym będą znajdowały się podstawowe informacje na temat placówki.

Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie trwa od 06.12.2019 do 31.01.2020 roku.

Szkoła może zgłosić się do konkursu tylko raz.

W etapie eliminacyjnym szkoły wraz ze swoimi uczniami zdobywają punkty za najróżniejsze, wskazane przez organizatora aktywności. Zdobyte punkty przekładają się na pozycję szkoły w rankingu.

Wśród wielu aktywności, za które przyznawane są punkty, najwyżej oceniane jest przeprowadzenie

Lekcji z Koloratorium.

Lekcje z Koloratorium to zajęcia przeprowadzone w szkole, przy użyciu materiałów, znajdujących się w dziale Edukacja.

Zespół Koloratorium przygotował 10 tematów lekcji – za przeprowadzenie każdej z nich przyznawane są osobne punkty. Każda szkoła może zrealizować dowolną liczbę tematów zaproponowanych w ramach Lekcji z Koloratorium (0-10). Należy jednak pamiętać, że dokumentację z każdych zajęć należy przesłać osobno. Można to zrobić, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie konkursu, po zalogowaniu się do profilu szkoły.

W etapie finałowym konkursu uczniowie wraz z nauczycielami mają za zadanie nagrać krótki film, którego tematem będzie wprowadzenie do gry

„Śladami pierwiastków tajemnicy"

Krótka zapowiedź wideo musi być ściśle powiązana z fabułą gry i opracowana na podstawie wprowadzenia, które można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz na stronie .

Młodzi pasjonaci nauki powinni wykazać się fantazją. Będziemy oceniać tu zarówno pomysłowość w kontekście przekazywanych treści, jak i zaangażowanie oraz kreatywność.

Pomóżcie nam odkryć, co stało się w Mieście Kolorów podczas wypadku w laboratorium. Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!

Młodzi pasjonaci nauki powinni wykazać się spostrzegawczością. Będziemy oceniać tu zarówno pomysłowość w kontekście przekazywanych treści, jak i zaangażowanie oraz kreatywność.

Pokażcie nam jak bardzo człowiek związany jest z przyrodą. Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!

Każdy film powinien być przygotowany w następujący sposób:

 • Mieć długość 100 (stu) sekund.
 • Film może zwierać podkład dźwiękowy lub muzyczny lub głos lektora/lektorów. Podkład muzyczny lub głos lektora mogą zostać wmontowane do filmu (przy użyciu programu komputerowego) bądź mogą pochodzić bezpośrednio z nagrania (jako muzyka i/lub głos stanowiące element występu).
 • Dopuszczalne jest umieszczenie graficznej planszy tytułowej i/lub końcowej. Plansza tytułowa i/lub końcowa może zostać wmontowana do filmu przy użyciu programu komputerowego lub może być częścią nagrania (elementem scenografii).
 • Wszelkie teksty inne niż plansza tytułowa i/lub końcowa mogą być prezentowane tylko w formie elementów scenografii.

W przygotowaniu filmu konkursowego mogą brać udział osoby niebędące uczniami szkoły, a rola nauczycieli, innych pracowników lub rodziców sprowadzać się może do pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas tworzenia filmu konkursowego. W filmie mogą brać udział także uczniowie spoza grupy uczniów szkoły wymienionych w punkcie Kto może wziąć udział w Konkursie?.

Plik zawierający film konkursowy

musi być w całości i poprawnie zapisany w formacie MP4, MPEG, AVI lub WMV, mieć objętość nie większą niż 300 (trzysta) MB rozdzielczość nie większą niż 720 p.

Film konkursowy

powinien zostać przekazany organizatorowi za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube. Film zamieszczony w serwisie powinien być „publiczny”. Aby przekazać Film, szkoła powinna podać organizatorowi adres URL, pod którym został udostępniony film konkursowy. Adres URL należy podać w odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie konkursowej.

Nagroda główna (miejsca 1-3)

Zakup wyposażenia

pracowni biologiczno-chemicznej o wartości do

30 000 zł

(trzydziestu tysięcy złotych) brutto.

Zestaw produktów

produkowanych przez Fundatora Nagród o wartości do

1 500 zł

(tysiąca pięciuset złotych) brutto.

Druga nagroda (miejsca 4-6):

Zakup wyposażenia

pracowni biologiczno-chemicznej o wartości do

15 000 zł

(piętnastu tysięcy złotych) brutto.

Zestaw produktów

produkowanych przez Fundatora Nagród o wartości do

1 500 zł

(tysiąca pięciuset złotych) brutto.

Trzecia nagroda (miejsca 7-10):

Zakup wyposażenia

pracowni biologiczno-chemicznej o wartości do

10 000 zł

(trzydziestu tysięcy złotych) brutto.

Zestaw produktów

produkowanych przez Fundatora Nagród o wartości do

1 500 zł

(tysiąca pięciuset złotych) brutto.

Nagrody w sklepiku Koloratorium:

Punkty zdobyte w ramach etapu eliminacyjnego

szkoła może wymieniać na nagrody znajdujące się w sklepiku Koloratorium. Można tu znaleźć wyposażenie pracowni, sprzęt elektroniczny oraz bony na produkty Śnieżki do wykorzystania w e-sklepie Śnieżki.

Co ważne, wymiana punktów na nagrody nie obniża pozycji szkoły w głównym rankingu konkursu.

Sklepik dostępny w profilu szkoły po zalogowaniu.

Aby uczeń mógł wziąć udział w konkursie, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny musi wypełnić dostępny na stronie konkursowej formularz zgłoszeniowy oraz wyrazić zgody, o których mowa w pełnej wersji Regulaminu.

Następnie szkoła ucznia powinna zaakceptować jego zgłoszenie, poprzez oznaczenia danej osoby jako ucznia szkoły na liście zgłoszonych uczniów do weryfikacji, dostępnej na profilu szkoły.

Każdy uczeń może zarejestrować się w konkursie tylko raz.

W konkursie indywidualnym uczniowie mają do wyboru
dwa zadania.

Pierwszym z nich jest przygotowanie

pracy plastycznej

w której uczniowie mają stworzyć portret pamięciowy stworka z gry planszowej „Śladami pierwiastków tajemnicy”.

Jeśli ktoś nie ma zdolności plastycznych lub pewniej czuje się, łącząc ze sobą słowa niż kolory, może wybrać drugie zadanie, którym jest przygotowanie

pracy literackiej

pod tytułem „Powstanie tajemniczego stworka – opis z miejsca zdarzenia”

Oba rodzaje prac muszą powstać na podstawie wprowadzenia, które można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz na stronie .

Konkurs plastyczny

Aby spełniać wymagania konkursu, praca plastyczna powinna zostać przygotowana przez ucznia w następujący sposób:

 • Praca powinna w ciekawy i kreatywny sposób przedstawiać tajemniczego stworka i ściśle wiązać się z wprowadzeniem, które można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz na stronie.
 • W dowolnym miejscu Pracy należy umieścić nazwę tajemniczego stworka. Należy przy tym pamiętać, że nazwa musi zostać umieszczona w sposób czytelny i łatwy do identyfikacji.
 • Praca może być zmodyfikowana (np. poprzez nałożone filtry, dodatki graficzne i inne ozdobniki wykorzystywane np. serwisach społecznościowych).
 • Prace w postaci cyfrowej jak montaże, fotomontaże, zdjęcia osób lub inne polegające na stworzeniu pracy konkursowej wyłącznie w aplikacji komputerowej lub mobilnej bez udziału pracy manualnej, będą odrzucane, jako niespełniające wymagań regulaminowych.

Konkurs literacki

 • Praca polega na przygotowaniu krótkiego tekstu pod tytułem „Powstanie tajemniczego stworka – opis z miejsca zdarzenia”.
 • Praca powinna ściśle wiązać się z wprowadzeniem, które można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz na stronie.
 • W pracy musi znaleźć się w nim imię powstałego stworka, informacje na temat jego powiązania z chemią i tego, jakie ma umiejętności. Należy też napisać, w ramach jakiego eksperymentu powstał
 • Swoją pracę uczeń powinien napisać osobiście.
 • Objętość pracy nie może przekraczać 800 znaków ze spacjami.

Plastyczna praca konkursowa

powinna zostać przekazana organizatorowi za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie konkursowej. Formularz jest dostępny w profilu ucznia szkoły po zalogowaniu się na jego konto indywidualne.

Praca powinna mieć postać skanu, zdjęcia lub pliku w formacie JPG lub PNG. Rozmiar pracy plastycznej to maks. 500 KB , a jej rozdzielczość powinna wynosić min. 800x600 pikseli.

Literacka praca konkursowa

powinna zostać przekazana organizatorowi za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie konkursowej. Formularz jest dostępny w profilu ucznia szkoły po zalogowaniu się na jego konto indywidualne.

Zarówno tytuł, jak i treść pracy, powinny zostać wklejone w odpowiednie pola formularza.

W ramach KAŻDEGO konkursu

(zarówno plastycznego, jak i literackiego) uczeń szkoły może udostępnić wyłącznie jedną pracę.

Wyłonienie laureatów konkursów dla uczniów szkół odbywa się na podstawie punktów zdobytych za pracę konkursową w finałach konkursów dla uczniów szkół.

W każdym z konkursów (zarówno plastycznym, jak i literackim) komisja konkursowa wyłoni

pięciu laureatów*,

przyznając im równorzędne nagrody w postaci

Apple iPad 32GB
Wi-Fi

o wartości 1 599,00 zł.

Dodatkowo komisja konkursowa wyróżni dwudziestu uczniów szkół, przyznając im nagrody w postaci plecakoworka, bidonu oraz etui na telefon do jazdy rowerem.

* Łącznie do zdobycia jest 10 tabletów – w każdym z konkursów wyłonionych zostanie 5 laureatów.

Przy ocenie wszystkich nadesłanych zgłoszeń członkowie komisji konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości artystycznej. Dodatkowo pod uwagę biorą:

W przypadku konkursu literackiego organizowanego dla uczniów szkół:

 • spójność z tematem, interpretacja tematu;
 • kreatywność treści pracy konkursowej;
 • kreatywność tytułu pracy konkursowej;

W przypadku konkursu plastycznego organizowanego dla uczniów szkół:

 • spójność z tematem, interpretacja tematu;
 • kompozycja, plan ujęcia, wyraz artystyczny;
 • kreatywność w koncepcji pracy konkursowej;
 • kreatywny podpis pracy konkursowej.

Laureaci w konkursie organizowanym dla szkół i uczniów zostaną wyłonieni w następujący sposób:

Etap 1 - eliminacyjny

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa wskaże

30 (trzydzieści) szkół,

które zdobyły najwięcej punktów za wykonane aktywności.

Co więcej, szkoły, których liczba zdobytych punktów będzie równała się przynajmniej 99% punktów zdobytych przez szkołę, która w rankingu zajęła 30 miejsce , również dostaną się do etapu finałowego konkursu.

Punkty przyznawane są według poniższej tabeli:

Etap 2 - finał

Komisja konkursowa dokona oceny

filmów konkursowych,
przesłanych przez szkoły,

które zakwalifikowały się do etapu finałowego.

Konkurs indywidualny dla uczniów

Komisja konkursowa wyłoni po pięciu laureatów
obu konkursów – zarówno

plastycznego jak i literackiego.

Ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów odbędzie się dnia

01.06.2020 roku

Ogłoszenie wyników konkursu dla szkół odbędzie się dnia

13.11.2020 roku

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.