Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;
adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem do Ciebie Newslettera Koloratorium drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera Koloratorium jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”).

W przypadku przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła otrzymywać od nas Newsletter w ramach świadczenie usługi świadczonej zgodnie z jej Regulaminem.

Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania organizatorowi Konkursu „Koloratorium” - Agencji Reklamowej ART GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, adres: ul. Radoszowska 26A, 44-280 Rydułtowy, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286599.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera. Umowa łączy Ciebie oraz Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA do czasu aż wypiszesz się z listy mailingowej dotyczącej otrzymywania Newslettera.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
    • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
    • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;
adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.